เงื่อนไขการใช้งาน

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

 
โปรดดูที่นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเราในหัวข้อ คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

 

2. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน


เนื่องจากข้อกฎหมายและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เราจึงจำเป็นต้องทำการแก้ไขและ/หรือปรับปรุงรายละเอียดของเงื่อนไขการใช้งานที่มีอยู่เป็นระยะๆ ดังนั้น เมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โปรดตรวจสอบวันที่ที่ทำการอัพโหลดข้อมูลล่าสุดทุกครั้ง การอัพเดทครั้งล่าสุดมีในเดือนสิงหาคม 2010

 

3. ข้อยกเว้น

 
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่คุณเลือกในหน้าจอเริ่มต้นของ www.NIVEA.com เท่านั้น โดยเป็นไปตามข้อกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศนั้นๆ ทุกประการ เนื้อหาภายในเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูล อาจไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถใช้ได้ในประเทศอื่นนอกเหนือไปจากพื้นที่ปกครองดังกล่าว ในกรณีที่ข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่สามารถใช้งานได้หรือมีการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์นี้ เป็นการละเมิดต่อข้อกฎหมายใดๆ ของประเทศที่คุณเลือก ให้ถือว่าข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการดังกล่าวเป็นโมฆะ 

กรุณาเข้าไปที่ www.NIVEA.com และเลือกประเทศที่คุณต้องการ เพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ของประเทศดังกล่าว

 

4. ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

 
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไฟล์ข้อความ รูปภาพ กราฟิก และเสียงหรือวิดีโอ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ยกเว้นว่าจะมีการระบุไว้เป็นอื่นอย่างชัดแจ้ง (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับไฮเปอลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้ได้ในข้อ 5) การนำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์นี้ไปใช้งานโดยไม่ต้องขออนุญาตอย่างชัดแจ้งสามารถทำได้ในกรณีที่เป็นการใช้เป็นการส่วนบุคคล และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือสาธารณะได้ (ดาวน์โหลด ผลิตซ้ำ หรืออื่นๆ) การเปลี่ยนแปลง การแปล หรือการแก้ไข รวมทั้งการดำเนินการใดๆ ต่อเนื้อหานี้จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วจาก Beiersdorf AG เท่านั้น
ไม่อนุญาตให้นำเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือโลโก้ของ Beiersdorf AG ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดวัตถุประสงค์โดยเด็ดขาด
การละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและ/หรือทางอาญา

 

5. คำปฏิเสธความรับผิด


ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในแง่ของความเป็นปัจจุบัน ความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ และ/หรือคุณภาพของข้อมูลดังกล่าว
เว็บไซต์นี้มีไฮเปอร์ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม Beiersdorf AG ไม่รับทราบถึงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และไม่รับประกันหรือรับผิดต่อเนื้อหาที่ผิดต่อกฎหมายหรือการละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายอื่นๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม Beiersdorf AG จะทำการลบลิงค์หรือเนื้อหาทันทีที่ได้รับทราบอย่างแน่ชัดว่าลิงค์หรือเนื้อหาดังกล่าวมีการละเมิดกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
เว็บไซต์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อเป็นการให้ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้แทนการวินิจฉัยทางการแพทย์หรือคำแนะนำของแพทย์อาชีพได้ ในกรณีที่ต้องการคำแนะนำดังกล่าว โปรดติดต่อแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่คุณต้องการ Beiersdorf AG ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ที่มีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์นี้

การใช้งานและการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ถือเป็นภาระความเสี่ยงของผู้ใช้เอง Beiersdorf AG ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไฟล์ข้อมูล ฮาร์ดแวร์ และ/หรือซอฟต์แวร์ของผู้ใช้ ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการดังกล่าว ความรับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดจากการกระทำโดยตั้งใจและความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงยังคงมีผลบังคับใช้

 

6. ข้อกำหนดต่อท้าย

 
ถ้าข้อกำหนดใดก็ตามในข้อตกลงนี้ผิดต่อกฎหมายทั้งในปัจจุบันหรืออนาคต ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในเขตปกครองของศาล ให้ถือว่าส่วนอื่นๆ ที่ถูกต้องหรือสามารถบังคับใช้ได้ในเขตปกครองของศาลภายใต้ข้อกำหนดอื่นๆ ในข้อตกลงนี้ยังคงมีผลบังคับใช้
ถ้าคุณต้องการแจ้งการละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายบนเว็บไซต์ของเรา โปรดติดต่อเราได้ทันที

 

Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20253 Hamburg
Germany
โทรศัพท์ : +49 (0)40 – 4909 -0
การติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูล

เนื่องจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ทั้งประโยชน์และโทษ เราขอให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไปในการใช้งานเว็บไซต์ของเราดังต่อไปนี้ เงื่อนไขดังกล่าวมีไว้เพื่อปกป้องตัวคุณ รวมถึงฝ่ายเราด้วย ขอขอบคุณที่อ่านและปฏิบัติตาม